Author:Abhishek Gupta

Publications
EasyChair Preprint no. 3344

Keyphrases

camera module, OpenCV, Raspberry Pi.