Download PDFOpen PDF in browser
EN
The title and the abstract of this preprint are also available in English

Kuzuluk (Sakarya) Bölgesindeki Eosen Yaşlı Tüflerde Gözlenen Cu-Zn Cevherleşmesinin Jeokimyası Ve CBS Ortamında Analizi

EasyChair Preprint no. 6920

6 pagesDate: October 26, 2021

Abstract

Pontid’lerin batı kesiminde yer alan Kuzuluk (Sakarya) bölgesinde farklı kökene ait kayaçlar bulunur. Bölgede yaşlıdan gence doğru Sultaniye Metamorfitleri (Permiyen-Triyas), Abant formasyonu (Üst Kretase), Çaycuma ve Yığılca formasyonları (Orta Eosen), Örencik formasyonu (Pliyosen) ve Kuvaterner yaşlı alüvyonlar gözlenir. Bu birimleri yan yana getiren en önemli tektonik yapı ise sağ yönlü doğrultu atımlı faylar ile eğim atımlı faylardır. Tektonik açıdan aktif olan bu bölgede Yığılca formasyonuna ait tüflerde de eğim atımlı fay zonları belirlenmiştir. Acısu tepesi güneybatısında yer alan fay zonunda ise damar tipi şeklinde epijenetik oluşumlu Cu-Zn cevherleşmesi bulunmaktadır. Saha ve laboratuvar çalışmaları sonucunda cevher parajenezi pirit, kalkopirit, bornit, sfalerit, götit, kuvars ve kalsitten oluşmaktadır. Oldukça altere olan bu zonda derlenen örneklerin majör oksit ve iz element analizleri gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda cevher zonundaki Fe2O3 içeriği %14.08-24.10, CaO içeriği %2.63-10.7, SO3 içeriği %6.52-35.96, SiO2 içeriği %5.16-28.25 ve Al2O3 içeriği ise %2.08-7.39 arasında değişmektedir. Bu örneklerin Zn değeri 150-980 ppm (ort. 470 ppm), Cu değeri ise 155-1700 ppm (ort. 1014 ppm) şeklindedir. Cevher zonu boyunca derlenen örneklerin mekânsal olarak jeokimyasal değişimlerini ortaya koymak amacı ile de Adobe Illustrator 2020 programı kullanılarak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ortamında tematik haritalar oluşturulmuştur. Bu haritalara göre fay zonuna yaklaşıldıkça Cu konsantrasyonunun arttığı ve fay zonlarından uzaklaştıkça ise altere zonlara geçtiği belirlenmiştir. Termal suların yoğun olarak gözlendiği bu alandaki Cu-Zn cevherleşmesinin oluşumunda hidrotermal akışkanlar ve fay zonlarının da etkisi olduğu görülmektedir.

Keyphrases: Fault, GIS, mineralization, tuff, Yığılca formation

BibTeX entry
BibTeX does not have the right entry for preprints. This is a hack for producing the correct reference:
@Booklet{EasyChair:6920,
  author = {Cihan Yalçın and Mustafa Kumral and Zübeyde Buket Aydın and Ceren Korkmaz and Alişan Gürsoy and Onur Aksoy},
  title = {Kuzuluk (Sakarya) Bölgesindeki Eosen Yaşlı Tüflerde Gözlenen Cu-Zn Cevherleşmesinin Jeokimyası Ve CBS Ortamında Analizi},
  howpublished = {EasyChair Preprint no. 6920},

  year = {EasyChair, 2021}}
Download PDFOpen PDF in browser