Download PDFOpen PDF in browser
EN
The title and the abstract of this preprint are also available in English

Xây Dựng Thành Phố Thông Minh Ở Việt Nam

EasyChair Preprint no. 10455

8 pagesDate: June 28, 2023

Abstract

Muốn xây dựng một thành phố cũ, thì cần phải xem xét những gì? Đó là cơ sở hạ tầng như hệ thống thoát nước, hệ thống cung cấp điện, đường giao thông, … Vậy thành phố thông minh có gì khác biệt? Hạt nhân của thành phố thông minh chính là hệ thống thông tin liên lạc ICT, bao gồm nguồn dữ liệu cáp quang, băng thông vô tuyến, điện thoại thông minh, cảm biến, … Chúng sẽ liên kết các phương diện khác nhau, hình thành nên dòng chảy luồng thông tin, thông qua máy tính để giám sát và quản lý thành phố như cảm biến, cloud, số hóa, truyền tải và kết nối, xã hội lý tưởng của thông tin.

Keyphrases: Cloud, Digitization, ideal society of information, sensor, transmission and connection

BibTeX entry
BibTeX does not have the right entry for preprints. This is a hack for producing the correct reference:
@Booklet{EasyChair:10455,
  author = {Oanh Nguyen},
  title = {Xây Dựng Thành Phố Thông Minh Ở Việt Nam},
  howpublished = {EasyChair Preprint no. 10455},

  year = {EasyChair, 2023}}
Download PDFOpen PDF in browser